Algemene voorwaarden

1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

De toegang tot de website stopgokken.gokkliniek.be wordt verleend onder voorbehoud van aanvaarding van de onderhavige gebruiksvoorwaarden (hierna « voorwaarden » genoemd). De Kliniek voor Speelverslaving behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. In dat geval zal de gebruiker daarvan, hetzij via de kennisgevingen van wijziging op de website, hetzij via e-mail, rechtstreeks op de hoogte worden gebracht. Wij raden u aan om regelmatig de jongste versie van de onderhavige voorwaarden te raadplegen. Deze kunt u steeds vinden op volgend adres: stopgokken.gokkliniek.be/disclaimer.

Aan bepaalde diensten die op de website worden aangeboden, zijn bijzondere gebruiksvoorwaarden verbonden waarmee de gebruiker eveneens dient akkoord te gaan. De onderhavige algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden voor bepaalde diensten van de website maken op zich de overeenkomst uit tussen uzelf en de Kliniek voor Speelverslaving voor wat toegang en het gebruik van de website betreft, en zij geven deze volledig weer.

2. Beknopte beschrijving van de dienst aangeboden door stopgokken.gokkliniek.be

De Kliniek voor Speelverslaving biedt, via haar website, een interactieve en innovatieve tool aan die u in staat stelt om een behandelprogramma rond de problematiek van gok- en kansspelen te volgen.

De Kliniek voor Speelverslaving wil eveneens de efficiëntie van haar website meten. Deze meting gebeurt aan de hand van vragenlijsten die in het behandelprogramma zijn geïntegreerd en die worden ingevuld door de gebruikers die daarmee hebben ingestemd.

De gegevens worden verwerkt door de leden van de Kliniek voor Speelverslaving en dit op hun eigen verantwoordelijkheid. U stemt uitdrukkelijk in met het feit dat de door de website stopgokken.gokkliniek.be aangeboden dienst beperkt is tot het aanbieden aan de leden van een makkelijk toegankelijk en interactief platform dat hen in staat stelt om enerzijds een behandeling te volgen en anderzijds de efficiëntie van dit programma te beoordelen.

3. Modaliteiten betreffende toegang – vertrouwelijkheid van uw login en uw paswoord

Door in te loggen op de website stopgokken.gokkliniek.be stemt u ermee in om exacte, up-to-date en volledige informatie te geven. In het andere geval heeft de Kliniek voor Speelverslaving het recht om uw account te schorsen of op te zeggen en u de verdere toegang tot de hele website of een deel ervan te ontzeggen.
Om van onze diensten gebruik te maken, moet u een geldig e-mailadres invoeren dat eveneens zal dienen als login, evenals een paswoord. U bent als enige verantwoordelijk voor het bewaken van de vertrouwelijkheid van uw login en paswoord en voor alle handelingen die voor uw rekening met uw login en/of paswoord kunnen worden gedaan.
U verbindt zich er uitdrukkelijk toe (1) om de Kliniek voor Speelverslaving onmiddellijk op de hoogte te brengen van ieder ongeoorloofd gebruik van uw account en/of paswoord en/of iedere inbreuk op de veiligheid, en (2) om erover te waken dat u na afloop van iedere sessie daadwerkelijk uitlogt op de website.
De Kliniek voor Speelverslaving kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg zouden zijn van het niet naleven van de verplichtingen van onderhavige paragraaf. De Kliniek voor Speelverslaving is op geen enkele manier aansprakelijk voor ongewenste inschrijvingen door minderjarigen.

De gegevens waarover wij al beschikken en/of die u aan ons overmaakt wanneer u gebruik maakt van de dienst, zijn onderworpen aan het Privacycharter van de website stopgokken.gokkliniek.be dat u kunt vinden op het adres http://stopgokken.gokkliniek.be/privacy.
Wij verbinden er ons verder toe om alle preventieve maatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang tot de toegangssleutels of de persoonlijke gegevensbestanden te voorkomen. De modaliteiten met betrekking tot de beveiliging van de bestanden zullen regelmatig worden bijgewerkt om de vertrouwelijkheid, integriteit en toegankelijkheid die is voorbehouden aan bevoegde personen te waarborgen.

4. Gebruiksvoorwaarden voor de website stopgokken.gokkliniek.be

De Kliniek voor Speelverslaving kan algemene regels en limieten opleggen voor wat het gebruik van de website stopgokken.gokkliniek.be betreft en kan meer bepaald, zonder dat deze opsomming limitatief is, een maximum bepalen voor de geheugenruimte waarover u op de servers van de website kunt beschikken, een maximaal aantal dagen bepalen gedurende dewelke uw gegevens worden bijgehouden, enz.
De Kliniek voor Speelverslaving biedt geen enkele waarborg met betrekking tot schrapping van gegevens of fouten bij de opslag van gegevens, met betrekking tot communicatie of enige andere inhoud die via de website wordt verspreid of wordt verstuurd.
Het staat de Kliniek voor Speelverslaving ten slotte vrij om iedere account die gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt, te schrappen.

U ziet er uitdrukkelijk van af om:

5. Schorsing en onderbreking van de toegang tot de website

De Kliniek voor Speelverslaving behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website in zijn geheel of een deel ervan op ieder ogenblik en om welke reden ook tijdelijk of permanent te onderbreken, en dit zonder u daarover voorafgaandelijk te hebben geïnformeerd.
De Kliniek voor Speelverslaving kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een wijziging, schorsing of onderbreking van de website.
U aanvaardt dat de Kliniek voor Speelverslaving het recht heeft om de toegang tot uw account en uw paswoord geheel of gedeeltelijk stop te zetten, of om zelfs uw account en paswoord te schrappen wanneer de Kliniek voor Speelverslaving gewettigd van oordeel is dat u in strijd met de onderhavige voorwaarden en/of enig toepasselijk wettelijk voorschrift hebt gehandeld.
De Kliniek voor Speelverslaving kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit de opzegging van uw toegang tot de website, om welke reden ook.

6. Intellectuele rechten

De informatie, logo’s, tekeningen, merken, modellen, slogans, enz. die u op de website van de Kliniek voor Speelverslaving vindt, zijn beschermd door het recht op intellectuele eigendom (auteursrecht, merkenrecht, patentrecht, enz.).
Hetzelfde geldt voor de elementen die deel uitmaken van de website stopgokken.gokkliniek.be.
Behalve indien de Kliniek voor Speelverslaving daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd, mag u geen afgeleide elementen wijzigen, weergeven, verhuren, gebruiken, verkopen, verdelen of creëren die in hun geheel of ten dele zijn gebaseerd op elementen van de website.
Het is verboden (en u kunt derden evenmin de toelating geven) om een afgeleid werk te kopiëren, te wijzigen of te creëren, om het design of de koppelingen om te zetten of om op enige andere manier te trachten de broncode te vinden, om enig recht met betrekking tot de dienst te verkopen, toe te kennen, in licentie te geven of over te dragen.
U verbindt zich er ten slotte toe om de website op geen enkele manier te wijzigen of om aangepaste versies van de website te gebruiken (zonder dat deze opsomming limitatief is) om ongeoorloofde toegang tot de website te verkrijgen. Het is verboden om u toegang te verschaffen tot de website met enig ander middel dan de interface die door de Kliniek voor Speelverslaving ter beschikking wordt gesteld.

7. Toepasselijke wet en bevoegd rechtscollege

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wet. Ieder geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België).